Üyelik Sözleşmesi


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Üyelik Sözleşmesi olup ("Üyelik Sözleşmesi"), Akdeniz Mahallesi  Güzeloluk caddes, 12/B No:25 Erdemli/Mersin adresinde mukim ZiraiSepetim.com ve Erdemli Yön Tarım (Bundan Böyle Kısaca ''Zirai Sepetim'' Olarak Anılacaktır) ile Websitesi'nde (www.ziraisepetim.com)  üye olan ''Üye'''nin elektronik olarak onay vermesiyle karşılıklı olarak kabul edilmiş olup ve yürürlüğe girmiştir. ''Üye'' , Üye Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.


2. TANIMLAR

Alıcı: İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle;  "Websitesi" üzerinde "Satıcı" tarafından satışa/satıma arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

Kullanıcı/Kullanıcılar:''Websitesi''ne on-line (çevrimiçi) ortamdan erişebilen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade ederGüvenli Elektronik Ticaret Sistemi: "Satıcı" ve "Alıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilmiş olan şartlar dahilinde "Zirai Sepetim" tarafından sağlanan hizmet.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilmiş olan ''Güvenli Elektronik Ticaret'' hizmetini kullanarak "Üye"lere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz edebilen gerçek ya da tüzel kişi "Üye".Websitesi: www.ziraisepetim.com alan domain adı ve alt alan adlarından ulaşan "Zirai Sepetim"in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web Websitesi.

Üye/Üyeler: "Websitesi"ne üye/kayıt olan ve "Websitesi"nde bulunan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanabilen tüzel ve gerçek kişiler.

Üye Sayfası: "Üye"nin, "Websitesi"de yer alan birçok uygulamalardan ve "Hizmetler"den faydalanabilmesi için gerekli işlemleri yapıp gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama aşamasında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği ve düzenlediği sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye ait özel sayfa.

Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu sözleşme kapsamında tanımlanmış olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "ZİRAİ SEPETİM" tarafından ortaya konulmuş uygulamalar.3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, "Websitesi"nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Üye/Üyeler" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve tarafların koşulların belirlenmesini ve hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise,"Websitesi"de yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. "Websitesi"de "ZİRAİ SEPETİM" tarafından sağlanan "Hizmetler"e, içeriklere,kullanıma, uygulamalara, bütün "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup bu şekilde kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Alıcı/Satıcı/Üye/Üyeler" tarafından kabulü ile "Üye/Üyeler" "Websitesi"de yer almış olan ve yer alacak olan "ZİRAİ SEPETİM" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK ve "HİZMET" KULLANIM ŞARTLARI

4.a.Üyelik "Websitesi"in ilgili kısmından "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı" tarafından "Websitesi"ne üye/kayıt olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet/hizmetler şayet ücretli bir hizmet ise ücretinin ödenmesiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "ZİRAİ SEPETİM" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede belirtilen tanımlanan "Üye" olmaya hak ve yetkisine sahip olunamaz.


4.b. "Websitesi"ne üye/kayıt olabilmek için yasa ve kanunen reşit olmak, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "ZİRAİ SEPETİM" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, atılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmaması gerekir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan üye/kayıt başvuruları ya da yukarıda belirtildiği gibi "ZİRAİ SEPETİM" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış, atılmış ya da üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Websitesi" kayıt işlemlerini sorunsuz tamamlamış olsa dahi "Üyeliğin" doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.


4.c. "ZİRAİ SEPETİM" her zaman herhangi bir gerekçe/sebeb/neden göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve/veya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye/Üyelerin"nin üyeliğine son verebilir ya da  sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Websitesi"nde belirtilmiş olan kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin ya da işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "ZİRAİ SEPETİM" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "ZİRAİ SEPETİM" tarafından tespit edilmesi ya da "ZİRAİ SEPETİM"in ticari kararları ya da "ZİRAİ SEPETİM" tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi doğrultusunda "ZİRAİ SEPETİM"in kendi iradesi ile verilecektir.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.a. "Üye"lik statüsüne ulaşmak için, "Üye/Üyeler" kayıt olmak isteyen "Kullanıcı"nın "Websitesi"de belirtilen üyelik formunu ZİRAİ SEPETİM Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda doğru/gerçek bilgiler ile doldurması ve üyelik başvurusunun "ZİRAİ SEPETİM" tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen "Kullanıcı"nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş reşit olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanmasıyla ve Üye'ye bildirilmesiyle "Üye"lik statüsü başlamakta ve böylelikle "Üye" işbu sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili kısımlarında belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak belirtmeyen yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Üye"lik hak ve yükümlülükleri yalnızca"Üye"lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Üye" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da hepsini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. "Üye"lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek ya da tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin "ZİRAİ SEPETİM"Den talepte bulunması halinde "ZİRAİ SEPETİM", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son "ZİRAİ SEPETİM"e ödeme yapan gerçek ya da tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Üye" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda "ZİRAİ SEPETİM"in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

5.b. "Üye/Üyeler" "Websitesi" üzerinden görüntülemiş olduğu ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem ya da satın alma süreci başlatmak istemesi halinde "Websitesi"ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürler ile ilgili olarak "ZİRAİ SEPETİM"in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.c. "Üye/Üyeler", "Websitesi"ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, kötüleme, karalama, itibar zedeleyici beyan, hakaret, tehdit, iftira atma ya da taciz etme gibi hukuka ve/veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Websitesi" üzerinde yayınlanmasının ve/veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.d. "Alıcı/Satıcı","Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Websitesi" üzerinde gerçekleştirdiği yazışmalarda ve işlemlerde; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Websitesi"nde belirtilen bütün şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Websitesi" üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde satıcı, alıcı, reklam veren, vergi mükellefi ya da benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Üye/Üyeler"in "Websitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.e. "ZİRAİ SEPETİM", yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi durumlarında "Üye"nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşma hakkı vardır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

5.f. "Üye"nin "Üye Profili Sayfası"na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Üye" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Üye"nin sorumluluğunda olmaktadır. "Üye", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş, uygulamaları ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.g. "ZİRAİ SEPETİM", "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle de aşağıda belirtilmiş olan kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün ya da bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rızası olmamaktadır.

. "Websitesi"nin "Alıcı" ya da üçüncü bir kişi tarafından kendisine veya başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt ya da rehber yaratmak, güncelleme işlemleri, kontrol etmek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

. "Websitesi"nin tamamının ya da herhangi bir kısmını değiştirme, bozma, ters mühendislik yapmak amacıyla kullanılması;

.  "Websitesi"nde yanlış ve eksik bilgiler kullanılarak ya da başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış ya da yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, iletişim, e-posta ( ya da çalıntı e-mail), ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek dışı doğru olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi'nin işbu kullanım koşulları ve/veya üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında ya da kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek veya yanlış bir isimle işlemlere taraf veya katılımcı olunması ya da hesap oluşturulması,

. "Websitesi"nin her türlü yasadışı veya hile amacı ile kullanılması,

. Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dahil olmak üzere telif ve yayın hakkı alınmış, hukuken korunan ya da "Websitesi"'ne ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını ya da bir kısmını sahibi olmadan ya da izinsiz kullanılması, değiştirilmesi, kopyalanması, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;

. Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek veya diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;

. Puanlama ve yorum sistem işlemlerinin Websitesi dışında farklı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi'ndeki yorumları ve puanlamaları Websitesi dışında yayınlamak gibi);

. Zincir mektup ya da site saldırıları, istenmeyen e-posta (spam) yayılması;

. Virüs ya da Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici müdahale etmek ve herhangi başka bir teknoloji yayılması;

. "Kullanıcı"ların izinleri olmadan, e-posta adresleri de dahil, herhangi bir bilgi toplanması;

. "Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan ya da orantısız, dengesiz boyutlarda büyük yüklemeler;

. "ZİRAİ SEPETİM"in daha önceden yazılı ve belgeli izni alınmadan, "Websitesi" üzerinde otomatik web crawler, program, veri taraması (data crawling), örümcek, veri madenciliği (data mining), robot vb. "screen scraping" yazılımları ya da sistemleri kullanılması ve bu şekillerde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının ya da bazı kısımlarının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması yasalara ve hukuka aykırı olup; "ZİRAİ SEPETİM"in ilgili dava, talep ve takip hakları saklıdır.

5.ğ. "ZİRAİ SEPETİM", "Üye" tarafından "Websitesi"ne beyan edilmiş olunan "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenmiş yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gerekli uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, pazarlama,reklam ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi veya iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Üye", bilgilerinin "ZİRAİ SEPETİM" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza ve izin gösterdiğini kabul ve beyan eder. ZİRAİ SEPETİM söz konusu belirtilen bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbirleri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte Üye, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel faydaların sunulabilmesi, satış, pazarlama veya buna benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimleri maksatlarıyla, bütün Zirai sepetim iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

5.h. "Üye"; kendisi tarafından belirtilen "Websitesi"ne sağlanan her türlü casus yazılım, bilgi, içerik, materyal ya da verinin virüs,  kötü amaçlı yazılım, Truva atı, vs. gibi "Websitesi"nde ya da  herhangi bir parçasına zarar verebilecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli mevcut anti-virüs yazılımlarını kullanmayı  da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye/Üyeler,Alıcı/Satıcı, Websitesi üzerinden sunulmuş olan hizmetleri ZİRAİ SEPETİM bilgilerini ve ZİRAİ SEPETİM'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden çoğaltamaz, satamaz, sergileyemez, paylaşamaz, dağıtamaz  bunlardan türemiş benzer çalışmalar yapamaz ya da hazırlayamaz  ya da bir başkasının bu hizmetlere erişmesine ya da kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bir diğer üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ZİRAİ SEPETİM'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

ZİRAİ SEPETİM'in ticari markaları, ticari görünümlü ya da Websitesi aracılığı ile sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil bütün malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik bütün hakları saklıdır.7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

"ZİRAİ SEPETİM", bütünen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun gördüğü herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirip düzenleme yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez, uygulanamaz.8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan bütün/tüm durumlarda, ZİRAİ SEPETİM işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan edimlerinden herhangi birini geç ya da eksik ifa etme ya da ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz, sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme ya da ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek ya da bu durumlar için Üye/Üyeler/Kullanıcılar/Satıcılar/Alıcılar tarafından ZİRAİ SEPETİM'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; siber saldırı, doğal afet, grev, savaş,isyan, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ZİRAİ SEPETİM'in makul kontrolü haricinde, kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tür ve buna benzer sebeblerden dolayı hiçbir şekilde ZİRAİ SEPETİM ve çalışanları sorumlu tutulmayacaktır.9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin işlemlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan ya da doğabilecek her türlü  ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.10. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "ZİRAİ SEPETİM'in kendine ait veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm, defter kayıtlarının, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "ZİRAİ SEPETİM"i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.11. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ya da  sözleşmede belirtilmiş olan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.12. BİLDİRİM

Üye'ler, kayıt işlemlerini oluştururken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla ya da Websitesi'nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye'nin sorumluluğu altındadır.Üye, üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı mutabık kalacağını, kabul, beyan ve tahhüt etmektedir.